શબેબરાત ના દિવસે ઘરમાં રહીને ઈબાદત કરવા મુસ્લિમોને હાકલ
કોરોના વાઇરસ ની મહામારીને ધ્યાને રાખી આ ભયંકર બીમારીને મ્હાત કરવા માટે મુસ્લિમ સમાજ સરકારને પુરેપુરો સહયોગ આપી રહ્યો છે. ગુરુવારના રોજ મુસ્લિમોનો તહેવાર શબેબરાત ના પ્રસંગે ટંકારીઆ ગામના ઇન્ચાર્જ સરપંચ શ્રીમતી મુમતાજબેન ઉસ્માન લાલન તથા ગામની તમામ મસ્જિદોના ટ્રસ્ટીઓએ અપીલ કરી છે કે તમામ મુસ્લિમ બિરાદરો પોતાના ઘરોમાં રહીને અલ્લાહ ની ઈબાદત ગુજારશો. કોઈ પણ ભાઈ બહાર ના નીકળે અને કબ્રસ્તાનો તરફ પણ પ્રયાણ ના કરે. અલ્લાહ પાસે તમામે તમામ બિરાદરો આ મહાભયકંર મહામારીમાંથી સમગ્ર દુનિયાને મુક્ત કરવાની દુઆ ગુજારવાની અપીલ પણ કરવામાં આવે છે.

Assalamu alaikum

We are greatly thankful to the Tankaria Community in Leicester who came together and supported us in raising funds of 2,29,500 Indian rupees to help our deprived community in India and to help the most needy affected by the current Coronavirus pandemic.

May Allah SWT accept our charitable deeds and reward us in this world and the Hereafter. We pray to Allah SWT for health and safety for everybody in this difficult time.

The Tankaria Community in Leicester is very much attached and very co-operative on every occasion and demonstrates full solidarity to help each other in such difficult situations. We feel pride for our passion and love for our community.

On behalf of all the Trustees of our charity ‘The Tankaria Community Centre (Leicester)’, we appreciate your efforts and tremendous support to raise these funds and thank you all for co-operating on every occasion throughout the year.

Trustees

The Tankaria Community Centre (Leicester)