1 2 3 654

અલ્લાહના ફઝલો કરમ થી આજરોજથી રમઝાન શરીફનો પ્રારંભ થઇ જશે. રમઝાનના મહિનામાં રહેમતોની વર્ષા અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત આપણા સૌ પર અપાર વરસાવે. અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત આપણા મોમીન ભાઈ બહેનો કે જેઓ મોટી સંખ્યામાં કોરોનાની મુસીબતમાં સપડાયેલા છે તેમને શિફા અતા ફરમાવે અને તમામ મોમીનીન મોમીનાત મુસ્લિમીન મુસ્લીમાત ને આફિયાટ અને તંદુરસ્તી સાથે રોઝા અને ઈબાદત કરવાની તૌફીક આપે. એય અમારા તારણહાર………. તું તો અમારો રબ છે, અમે ફક્ત અને ફક્ત તારી જ ઈબાદત કરીએ છીએ, યા માલિકો મૌલા અમો તો ગુનેહગાર, ખતાકાર, શિયાકાર છે અમારા ગુનાહોને માફ કરવા વાળા ગફુરૂરરહીમ તારા પ્યારા મહેબૂબ સલ્લલ્લાહો અલૈહે વસલ્લમ ના સદકો તુફેલ અમારી આઝીઝીઓને તું તારી બારગાહમાં કબૂલ કરી અમારા ગુનાહોને માફ કરજે અને અમનો ચેન ની જિંદગી અતા ફરમાવજે. AAMIN……….AAMIN………..AAMIN.

1 2 3 654