1 2 3 881

આપણા ગામના હસન યુસુફ તલાટી [ઘોડીવાળા] ના નિકાહ અહમદાબાદ ખાતે મદની મસ્કનમાં હઝરત સૈયદ મદનીમિયા બાવા સાહબના હસ્તે થયા હતા.

The Nikah of Hasan Yusuf Talati [Ghodiwala] our village was performed by Hazrat Syed Madanimiya Bawa Sahab at Madni Maskan at Ahmedabad.

1 2 3 881