ટંકારીઆ: ઇતિહાસની રોશનીમાં

ટંકારીઆ: ઇતિહાસની રોશનીમાં પુસ્તકનું પ્રકાશન ટૂંક સમયમાં થશે. આ પુસ્તકના વિમોચનના કાર્યક્રમની જાણકારી હવે પછી આપવામાં આવશે.

આભાર.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*