આપણા ગામના ઉસ્માનભાઈ સડથલાવાળા કે જેઓ ટેમ્પો ચલાવી પોતાનો જીવન નિર્વાહ ચલાવે છે તેઓને કરોડરજ્જુના છેલ્લા બે મણકા ની ગાદી ફાટીગઇ હોય ઓપરેશન કરવા માટે આશરે દોઢ લાખ (૧.૫ લાખ) રૂપિયાની જરૂર છે. અગર આપ મદદ કરવા ઇચ્છુક હોવ તો નીચે જણાવેલ ઈસમોને આપ મદદની રકમ પહોંચાડી શકો છો.
૧. શફીક પટેલ (લંડન) ૦૦૪૪ ૭૮૮૨૬૮૫૨૯૨
૨. અલ્તાફ દશું (બોલ્ટન) ૦૦૪૪ ૭૭૩૮૭૫૨૩૯૯
૩. મહેબૂબ સુતરીયા (પ્રેસ્ટન) ૦૦૪૪ ૭૮૨૮૨૦૩૧૦૮
૪. હાજી મુસ્તાક (બ્લેકબર્ન) ૦૦૪૪ ૭૪૬૨૮૫૫૮૨૩.
૫. ઇન્ડિયા ખાતે અલ્લીભાઇ ટીચચુક ને રકમ પહોંચાડી શકો છો.