1 2 3 139

મર્હુમ ઉસ્માનભાઈ ઇબ્રાહીમ સુલેમાન હીરા (મર્હુમ ઇસ્માઇલ સાહેબ હીરા, દીલાવરભાઈ હીરા, મુસ્તાકભાઈ હીરાના ભાઈ ) ચીકાગો, અમેરીકા ખાતે અલ્લાહની રેહમતમાં પહોંચી ગયા છે. ઇન્ના લિલ્લાહી વઈન્ના ઇલયહી રાજીઉન. અલ્લાહ તઆલા મર્હુમની બાલ બાલ મગફીરત ફરમાવે, જન્નતુલ ફિરદૌસમાં આલા મકામ અતા ફરમાવે, કુટુંબીજનોને શબ્રે જમીલ અતા ફરમાવે.

Usaman Gani Hira, brother of Mustak Hira has passed away in Chicago US. Today June 21st 2024

May Allah grant the family patience and perseverance, and the deceased the highest abode in Jannatul Firdaus.

Wedding ceremony of Amena Vasta, daughter of Faruk Bhai Vasta of Tankaria was held in Blackburn, UK. Many Tankarvis from all across UK attended the wedding. Here are some pictures from the beautiful event. Many congratulations to newly wed couple on behalf of My Tankaria global family.


 

1 2 3 139