ટંકારીઆ માં ધમાકેદાર વરસાદ પાડવાનો ચાલુ થઇ ગયો છે. હળવા પવન સાથે વરસાદ પડી રહ્યો છે. જેને પગલે ખેડૂત ખુશખુશાલ મુદ્રા માં જોવા મળ્યો છે. લગભગ એક કલાક વરસાદ પડ્યા બાદ થંભી ગયો છે પરંતુ વાદળોનું રૂખ એમ બતાવે છે કે હજુ પણ વરસાદ પડશે. ગરમીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. અલ્લાહ રહેમનો વરસાદ નાઝીલ કરે એવી દુઆ.

Munaf Saheb Abhli of Tankaria who teaches at Sudi school in Amod Taluka has been recognized at Gujarat state level for his and his school’s work on environmental science. We are very proud of Munaf Saheb’s achievement and we hope that his work continues to achieve more applause and more students can benefit from his knowledge and skills.