ટંકારીઆ માં ધમાકેદાર વરસાદ

ટંકારીઆ માં ધમાકેદાર વરસાદ પાડવાનો ચાલુ થઇ ગયો છે. હળવા પવન સાથે વરસાદ પડી રહ્યો છે. જેને પગલે ખેડૂત ખુશખુશાલ મુદ્રા માં જોવા મળ્યો છે. લગભગ એક કલાક વરસાદ પડ્યા બાદ થંભી ગયો છે પરંતુ વાદળોનું રૂખ એમ બતાવે છે કે હજુ પણ વરસાદ પડશે. ગરમીમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. અલ્લાહ રહેમનો વરસાદ નાઝીલ કરે એવી દુઆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*