ન્યાઝ નો પ્રોગ્રામ યોજાયો

આજ રોજ દારુલ ઉલુમ કોમ્યુનિટી હોલમાં ઘોડીવાલા ફેમિલી તરફથી સમગ્ર ગામ માટે ન્યાજ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ન્યાજ નું જમવામાટે ઘોડીવાલા ફેમિલીએ સમગ્ર ગામલોકોને દાવત આપી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*