ટંકારીઆ માં ઉર્સ એ પીર યુસુફ રહ. યોજાયો

ટંકારીઆ ગામમાં આરામ ફરમાવી રહેલા હઝરત પીર યુસુફ રહ. ના ઉર્સ નો પ્રોગ્રામ આજે ઈશાની નમાજ બાદ શાનો શૌકત થી કરવામાં આવ્યો હતો. વિવિધ નાતખાઓએ નાત રજુ કરી ઉર્સ નો આરંભ કર્યો હતો ત્યારબાદ ઝિક્ર અને સલામ બાદ દુઆ થઇ હતી અને ઉર્સ ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મોટી સંખ્યામાં અકીદતમંદોએ હાજરી આપી ફૈઝયાબ થયા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*