ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી એચ.એસ.સી. ૨૦૨૦ સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ આજે જાહેર થયું છે. જેમાં આપણા ગામની ઘી ટંકારીઆ હાઈસ્કૂલ ટંકારીઆ નું પરિણામ ૭૧.૬૧% જાહેર થયું છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો ને ખુબખુબ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ.
ટોપ ૧૦ વિદ્યાર્થીઓના નામો નીચે પ્રમાણે છે.
૧. ભોલા હુંમેરા ઉસ્માન પરસેન્ટાઇલ રેન્ક ૯૫.૮૯ (૭૯.૪૭%)
૨. દૌલા આમીરબાનું મુસ્તાકઅહમદ પરસેન્ટાઇલ રેન્ક ૯૪.૬૪ (૭૮%)
૩. સૈયદ મોઈનુદ્દીન નુરમહમ્મદ પરસેન્ટાઇલ રેન્ક ૯૪.૩૯ (૭૭.૪૭%)
૪. ચવડી આયેશા સલીમ પરસેન્ટાઇલ રેન્ક ૯૦.૯૬ (૭૪.૬૭%)
૫. કડુ અસ્મા સલીમ પરસેન્ટાઇલ રેન્ક ૮૮.૫૯ (૭૨.૮૦%)
૬. શૈખ સજ્જડ તૈયબ પરસેન્ટાઇલ રેન્ક ૮૭.૩૫ (૭૧.૮૭%)
૭. કાપડિયા સાજમીના સલીમ પરસેન્ટાઇલ રેન્ક ૮૭.૭૮ (૭૧.૪૭%)
૮. વસાવા લક્ષ્મીબેન વિક્રમભાઈ પરસેન્ટાઇલ રેન્ક ૮૫.૫૯ (૭૧.૦૭%)
૯. ઘોડીવાલા સીમા સાજીદ પરસેન્ટાઇલ રેન્ક ૮૩.૯૭ (૭૦.૧૩%)
૧૦. રાઠોડ મમતાબેન અનિલભાઈ પરસેન્ટાઇલ રેન્ક ૮૧.૯૯ (૬૮.૮૦%)

Hajiyani Jaibunnisha Vali Larya [Ex. Primary Teacher] [Mother of Khairunnisha and Farzana] [Sister of Mehbub Vali Larya] passed away at Tankaria ………… Inna Lillahe wainna ilayhe rajeun. May ALLAH [SWT] grant her the best place in Jannatul firdaush and proveide Sabr e Jamil to her family. Ameen.