આજરોજ ભરૂચ મુકામે માજી. ધારાસભ્ય મહમદ ભાઈ ફાંસી વાલા ની પ્રાથના સભા રાખવામાં આવી હતી.જેમાં રાજયસભાનાં સાંસદ શ્રી.અહમદ પટેલ સાહેબ તથા પ્રદેશ કોંગ્રેસનાં નેતા ઓ સહીત મોટી સંખ્યા માં લોકો હાજર રહયા હતા.

Government sponsored MMR/ Rubella vaccination awareness program was held in Tankaria today.

આજરોજ ટંકારીયા ગામ ( ડી.ભરૂચ ) માં ભરૂચ જીલ્લા નાં
આરોગ્ય વિભાગ દ્રારા બાળકો ને ઓરી અને રૂબેલા ની રસી આપવા નાં અભ્યાન રૂપે લોકોને જાગૃત કરવા માટે એક શેરી નાટકનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતુ.જેમાં ટંકારીયાગામ નાં લોકો મોટી સંખ્યા માં હાજર રહયા હતા.