રબીઉલ અવ્વલ માહ નો ચાંદ આજે દેખાતા ઈદેમિલાદ તારીખ બીજી ડિસેમ્બર ના શનિવારના રોજ મનાવવામાં આવશે. માંહે રબીઉલ અવ્વલ ના પ્રથમ ચાંદ થી ૧૨ માં ચાંદ સુધી દરરોજ ઈશા ની નમાજ બાદ જામે મસ્જિદ માં મૌલાના અબ્દુર્રઝાક અશરફી સાહબ તથા મસ્જિદ એ મુસ્તુફાઈય્યાહ (પાદરમાં) માં મુફ્તી નૂર સઇદ સાહબ ઈદે મિલાદુન્નબી ના સુનહરી મોકા પર બયાન ફરમાવશે. તો તમામ અકીદતમંદો ને હાજરી આપી સવાબે દારૈન હાંસલ કરવા વિનંતી.

Zakat Distribution Committee of Makki Academy hosted community luncheon for refugees brothers and sisters. The aim was to meet, feed, provide clothing to the refugees family and give them the feel of family. These brothers, sisters and little kids have been thru so much. They had to flee their country of love to save their lives and families. The program allowed the locals to meet with refugee families from across the Chicagoland area and vice-versa. Many thanks to all the volunteers and organizers.