સાફ સફાઈ અભિયાન

ટંકારીઆ ગામના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પંચાયત દ્વારા સાફસફાઈ અભિયાન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગટરો તથા ઉકરડાઓની સાફ સફાઈ કરવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*