ગરમીનો કેર યથાવત

વાતાવરણમાં ભારે બફારાને લઈને ગરમીનો કેર યથાવત રહેવા પામ્યો છે. સવારના પહોરથીજ વાતાવરણમાં અસહ્ય ઉકળાટ સાથે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે, જે એવો સંકેત આપે છે કે નજીકના દિવસોમાં ભારે વરસાદ થઇ શકે છે. અલ્લાહ તઆલા રહેમતની બારીશ નાઝીલ કરે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*