1 6 7 8

મુસ્તુફા ખોડાના નવા મકાનનો ઉદ્ઘાટન સમારંભ ગત 31.5.22 ને મંગરવારના રોજ દારુલ ઉલુમ કૉમ્યુનિટી હોલ માં રાખવામાં આવ્યો હતો. ગામલોકોને સામુહિક દાવત આપી જમણવાર યોજાયો હતો.

1 6 7 8