ટંકારિયા તથા સમગ્ર પંથકમાં મેઘ વર્ષા  એકદમ રહેમથી થઇ રહી છે. લગભગ રાત્રી ના 4 વાગ્યાથી વરસાદ વરસવાનું ચાલુ થયું છે અને સાંજના હમણાં  5 વાગ્યા સુધી પણ સતત ચાલુજ છે. અને બંધ થવાનું નામ જ નથી લેતો. વાતાવરણ પણ એકદમ ઠંડુ થઇ ગયું છે. ખેડૂત મિત્રો નું કહેવું છે કે આ વરસાદ ખેતીલાયક ગણાય. સતત વરસતા વરસાદ ને પગલે ગામની  ની ચોતરફ પાણી નો પણ ભરાવો થયો છે. જે આ વખતે પ્રથમ વાર જ પાણી ભરાયાના બનાવ બન્યા છે.
આ વરસાદ ને પગલે ચાય ની ચૂસકી લેવાનું કોઈ ચુકતા નથી જેથી ચાય ની દુકાન વારાઓને પણ તડકો પડ્યો છે.

IMG_3917 CIMG2147 CIMG2148 IMG_3916

He served as a teacher at Tankaria High School for several years and was greatly loved. Many Tankarvis around the world still remember his smile and discipline.

Yusuf Saheb will be dearly missed. His Namaj-e-Janaja will be held at Baba Rayhan (RA) Graveyard after Zuhr Prayer. May Allah [SWT] grant him a place in Jannatul Firdaush. Ameen.