1 Comment on “કહાં ગયે વો લોગ

  1. આવા મહાન લોકો એમના મહાન કામોના લીધે અમર થઈ ગયા; જેમને આવનારી પેઢીઓ પણ યાદ કરશે. અલ્લાહ તેઓને જન્નતમાં ઉંચો દરજો અતા ફરમાવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*