તાત્કાલિક મદદની અપીલ

આપણા ગામના ઝુબેર યુસુફ સદથલાવાળા કે જેઓ હાલમાં રોજગાર અર્થે સાઉદી અરેબિયા ગયા હતા ત્યાં તેમને પેટને લગતી બીમારી થતા તેમના કફિલે તેમને તાત્કાલિક ઇન્ડિયા પરત મોકલી આપ્યા છે. તેમને અહીંયા ડોક્ટરોનો સંપર્ક કરતા તેમના પેટમાં આંતરડાઓમાં લોહીનું બ્લીડીંગ થતું ખબર પડતા તેમને તાત્કાલિક ધોરણે ઓપરેશનની જરૂરત ઉભી થઇ હોય તેમને ઓપરેશન માટે આશરે રૂપિયા ૨ લાખની જરૂરત હોય….. અગર આપ તેમને કોઈ પણ રકમ મદદ કરવા ઇચ્છુક હોય તો નીચે જણાવેલ ઇસમોનો સંપર્ક કરી આપ આપણી મદદ તેમની પહોંચાડી શકો છો.
૧. યુનુસ ગણપતિ ૯૮૨૪૧૮૩૯૧૪
૨. મુખ્તાર ખાંધિયા ૯૯૦૪૫૫૬૪૩૬

Zubair Yusuf Sadthalawala of our village, who had recently gone to Saudi Arabia for employment, got a stomach ailment and was immediately sent back to India by his guardian. When he contacted the doctors here, he found that he was bleeding in his stomach and intestines, and he needed an operation on an urgent basis. He needed about 2 lakh rupees for the operation. for any type of donation By doing this, you can contact following persons for help him.

  1. Yunus Ganpati : 9824183914

  2. Mukhtar Khandhiya 9904556436

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*