દેહ દઝાડતી ગરમી પડવાની શક્યતા

હવામાનખાતા અનુસાર આવનાર ૩ – ૪ દિવસોમાં ગરમીનો પારો ૪૪ થી ૪૫ ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. નીચે મુજબ કાળજી રાખવા તમામને અપીલ કરવામાં આવે છે.
૧. જરૂરી કામ વગર સવારે ૯ થી સાંજે ૬ વાગ્યા સુધી ઘર બહાર ન નીકળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
૨. આ દરમ્યાન વધુ પ્રમાણમાં છાશ અથવા અન્ય પ્રવાહીનું સેવન કરવું. લાંબા સમય સુધી તડકામાં ન રહેવું.
૩. હળવા રંગના સુતરાઉ કપડાં પહેરવા.
૪. ઠંડક વાળા સ્થળ પર સમયાંતરે આરામ કરવો.
૫. નાના બાળકો, વૃદ્ધો તેમજ સગર્ભા સ્ત્રીઓએ ખાસ ધ્યાન આપવું.

According to the weather report, the temperature is likely to reach 44 to 45 degrees Celsius in the next 3-4 days. All are requested to take care as follows.
1. It is advised not to leave the house from 9 am to 6 pm without necessary work.
2. Consuming large amount of buttermilk or other liquids during this time. Do not stay in the sun for a long time.
3. Wear light colored cotton clothes.
4. Rest periodically in a cool place.
5. Special attention to young children, elderly and pregnant women

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*