સાફસફાઈ અભિયાનનો પ્રારંભ

આજરોજ ગામ પંચાયત ટંકારીઆ દ્વારા હાલમાંજ કે.પી. ગ્રુપ તરફથી આપવામાં આવેલા સાફસફાઈના સાધનો દ્વારા ટંકારીઆના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પાસે એકઠો થયેલો કચરો તથા પીર મોહયુદ્દિન દરગાહ પાસે નો કચરો ઉઠાવી ત્યાં સાફસફાઈ કરવામાં આવી હતી. સરપંચ ઝાકીર ઉમતા જણાવે છે કે, હવે મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પાસે એક ટ્રેલર કાયમી ધોરણે મુકવામાં આવશે અને તમામને જાણ કરશે કે, કોઈ પણ કચરો હવે પછી ટ્રેલરમાંજ નાંખવો અને જો એમ નહિ કરવામાં આવે તો પંચાયત દંડ વસુલ કરશે. ત્યાં સી.સી.ટી.વી. કેમેરા પણ મુકવામાં આવશે.

Recently by village Panchayat collected Garbage near the main entrance of Tankaria and near Pir Mohyuddin Dargah was cleaned by cleaning equipment provided by  K.P.   the group. A trailer will be placed permanently near the entrance and will inform everyone that any waste should be deposited in the trailer from now on and if not, the panchayat will levy a fine. There is CCTV. Cameras will also be installing. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*