ટંકારીઆ પાદરમાં વૃક્ષોના જતન માટે જાળી બેસાડાઈ

ટંકારીઆ ગામે શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ દ્વારા ટંકારીઆ પાદરમાં મુખ્ય ગેટ થી સર્કલ સુધી શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા માટે વૃક્ષોનું રોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. હવે તે વૃક્ષોના જતન માટે એટલેકે બકરા કે બીજા અન્ય ઢોર ઢાંખનથી બચાવવા માટે લોખંડની શુશોભિત જાળીઓ લગાડી દીધી છે.

At Tankaria village, Shaikhul Islam Trust planted trees for beautification from the main gate to the circle in Tankaria padar. Now, decorative iron nets have been installed to protect the trees, i.e. to protect them from goats or other cattle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*