કવિ – યકીન ટંકારવી

‘યકીન’ ટંકારવીને ભરુચ સાહિત્ય મંડળ તરફથી ગઝલ ક્ષેત્રે તેમની સેવાઓ અને નામના બદલ એવોર્ડ આપીને સન્‍માન્‍વામાં આવ્યા હતા જેની આછી ઝલક આ કેટલાક ફોટાઓ પરથી જોઇ શકાય છે. આપણા ગામના કવિઓ, સાહિત્યકારો આ રીતે નામના મેળવી આગળ વધતા રહે એ આપણા સૌના માટે આનંદ અને ગૌરવની વાત છે.

ધારા ફિલ્મ ‘કવિઓની કવિતા’ કાર્યક્રમમાં ‘યકીન’ ટંકારવીની સુંદર ગઝલોનો આસ્વાદ માણી શકો છો.

2 Comments on “કવિ – યકીન ટંકારવી

  1. Wah Yusufbhai fantastic, your poetry has inspired me. I think it’s a masterpiece and absolutely breathtaking. I especially like the way you express it. I liked the part where (ne bachavi now (boat) ne mazdharar ma thi to lidhi pan kinare now (boat) dubi zay to kehvay na). Please continue it.

  2. Wah Yusufbhai, Ati Sunder…
    Now once aging I repeat….
    Generations of Tankarvis make Tankaria- THE GREAT TANKARIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*