હજ ૨૦૨૨ સંપન્ન

આજે હાજીઓએ શૈતાનને કાંકરા મારી હજની પુર્ણાહુતી કરી છે. અલ્લાહ તમામ ની હજ કબૂલ મકબુલ ફરમાવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*