લબબેક અલ્લાહુમ્મા લબબેક

લબબેક અલ્લાહુમ્મા લબબેક ની સદાઓ સાથે માશા અલ્લાહ હાજીઓએ હજ ની તૈયારીઓ શરુ દીધી છે. આવતી કાલે એટલેકે ૬/૭/૨૨ ને બુધવારે રાત્રે હજ નો અહેરામ પહેરી હાજીઓ મીના તરફ રવાના થઇ જશે. આપણા ગામના આશરે ૩૦ હાજીઓ ચાલુ સાલે હજ કરવા માટે ગયા છે. અલ્લાહ પાક તમામ હાજીઓની હજ કબુલ મકબુલ ફરમાવે. આમીન…………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*