માંહે શાબાન નો ચાંદ દેખાયો

માંહે શાબાન નો ચાંદ આજે સમગ્ર ભારત વર્ષ માં દેખાયો હોવાથી શબ એ બારાત પહેલી મે ના રાત્રી એ મનાવવામાં આવશે. તમામ ને શાબાન માસ મુબારક.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*