1 2 3 5

ભાદરવો માસ લગભગ પૂરો થવા આવ્યો છે અને આસો ની શરૂઆત થવાની તૈયારી છે છતાં પણ વરસાદ વરસવાનું ચૂકતો નથી. હમણાં પણ જોરદાર વરસાદ પડી રહ્યો છે અને વાદળ કાળું ડિબાંગ ટંકારીઆ ગામના મસ્તકે ઉભું છે. જેના પગલે ખેડૂત વર્ગ એકદમ ચિંતાતુર દેખાય છે. અત્યાર સુધી વાવેતર કરેલ તુવર તથા કપાસ નો પાક લગભગ બળી ગયો છે. અને ખેડૂતોએ હવે પછી મગ, મઠિયા જેવા કઠોળ ના વાવેતર તરફ મીટ માંડી છે. આ વખતે સીઝનલ વરસાદ તેના પ્રમાણ કરતા વધુ પડી રહ્યો છે. સતત વરસાદ પડવાને કારણે ખેતરોમાં ઉઘાડ નીકળતો નથી અને મજુર વર્ગો પણ મજૂરી વગર ચિંતિત દેખાઈ રહ્યા છે. અલ્લાહ રહેમ કરે એજ દુઆ.

Abdulhaq Haji ahmed Bhuta [Kanaiya] passed away….. inna lillahe wainna ilayhe rajeun. namaj e janaja will held at Hashamshah [RA] graveyard at 10am today. May ALLAH [SWT] grant him the best place in jannatul firdaush. Ameen.

Haji Mohmed Ahmed Kidi [Father of Khalilurrahmean Kidi] passed away….. inna lillahe wainna ilayhe rajeun. namaj e janaja will held at Hashamshah [RA] graveyard at 3pm today. May ALLAH [SWT] grant him the best place in jannatul firdaush. Ameen.

Inna lilahi wa inna ilayhi rajioon. It is with sadness that we inform you of the loss of Abrar Husain Rizwan Umico (Hirawala), son of Rizwan and Naphisa Umico, Grandson of Aisha and Daud Umico (Hirawala Family, Tankaria). Funeral arrangements see below.
Friday September 27th*
2:15 pm Funeral prayers / Janazah (after Juma namaz) .
Location:
Jame Abu Bakar Masjid Scarborough, ON. M1P 2S2
After the funeral prayers, the burial will take place at:
Pine Ridge Memorial Gardens
1757 Church Street North, Ajax

1 2 3 5