હુજ્જજાજ ની મહેમાની યોજાઈ

અલ્લાહ ના ફઝલો કરમથી ચાલુ વર્ષે ઘણી મોટી સંખ્યામાં ટંકારવીઓ હજ માટે ગયા હતા. એવા એક મિત્ર હાજી આરીફ બાપુજી પણ ચાલુ વર્ષે હજ ના અરકાનોની અદાયગી કરીને માદરે વતન પરત આવી ગયા છે. અને તેમને ખુશીમાં મહેમાનીની દાવત તેમના સગા સબંધીઓ તથા મિત્રોને આપી હતી. આ માધ્યમ થકી આપણે એમને હજની મુબારકબાદી અર્પીએ છીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*