ઈદગાહ ની સાફસફાઈનું ૧૦૮ ની ટીમે બીડું ઝડપ્યું

રમઝાન માસ તેના આખરી પડાવમાં આવી ગયો છે અને ૧૦ દિવસ બાદ ઈદુલ ફિત્ર આવશે. ત્યારે ઈદગાહને સાફસફાઈ કરીને એકદમ સ્વચ્છ કરીને ઈદ ની નમાજ પઢવા માટે તૈયાર કરવાનું બીડું ટંકારીઆની ૧૦૮ ગ્રુપ ટીમે ઝડપી લીધું છે. અલ્લાહ આવા ખંતીલા નવયુવાનોને વધુ જોશ અર્પે. ૧૦૮ ગ્રુપ ખરેખર પ્રશંસાને પાત્ર છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*