સામુહિક ઇફ્તારી પ્રોગ્રામ યોજાયો

રમઝાન મુબારકનો આખરી અશરો આજથી સારી થઇ ગયો છે. આજે શહાદતે મૌલા અલી રદીઅલ્લાહો અન્હો ના મૌકા પર શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ મુસ્તાક વલી બાપુ બાબરીયા દ્વારા સામુહિક ઇફ્તારીનો પ્રોગ્રામ યોજવામાં આવ્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*