ટંકારીઆ: પુસ્તક લોકાર્પણ, સન્માન સમારંભ અને ભવ્ય મુશાયરો – ૨૦૨૪

ટંકારીઆ: પુસ્તક લોકાર્પણ, સન્માન સમારંભ અને ભવ્ય મુશાયરો. તા. ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪  (આ લિંક પર ક્લિક કરો.)

1 Comment on “ટંકારીઆ: પુસ્તક લોકાર્પણ, સન્માન સમારંભ અને ભવ્ય મુશાયરો – ૨૦૨૪

  1. Assalam Alaikum.
    Alhamdulillah
    I am very happy to read my Grandfather name on list. # 135. You made my day.
    Thank You.
    Nisar Ali Patel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*