ટંકારીઆ: મુશાયરો. તારીખ: ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪. Tankaria Mushayra program: 26 January 2024.

ટંકારીઆ: મુશાયરો, તા. ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ Complete Video

(૨) https://www.youtube.com/watch?v=aZvXG6fmKtU

ટંકારીઆ ગામનો ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪નો મુશાયરાનો કાર્યક્રમ જોવા માટે ઉપરની લિંક (૧) અને (૨) પર ક્લિક કરો.

Tankaria Mushayra Program (Video). Date: 26 January 2024. Click on above video links (1) and (2)

(૩) ચાલો ગઝલ શીખીએ. સંપાદક: નાસીરહુસેન લોટીયા.

ચાલો ગઝલ શીખીએ પુસ્તિકા ડાઉનલોડ કરવા ઉપર આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*