આજે ઉર્સ એ ગરીબ નવાઝ

અજમેરની ધરતી પરથી સમગ્ર હિન્દોસ્તાં માં ઇસ્લામનો ફેલાવો કરનાર ખ્વાજા મોઈનુદ્દીન ચિશ્તી અજમેરી [રહ.] નો ઉર્સ ૬ રજ્જબના રોજ મનાવવામાં આવે છે. આજે ૬ રજ્જબ છે એટલે ઉર્સ એ ગરીબ નવાઝ અજમેરમાં શાનો શૌકતથી મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આપણા ગામના અકીદતમંદ જાયરીનો પણ ત્યાં પહોંચ્યા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*