એક દર્દભરી મદદની અપીલ

આપણા ગામના પાદરવાળી મસ્જિદ મસ્જિદ એ મુસ્તુફાઈય્યાહના મોઅઝઝીન હાફેઝ હબીબ ઇસ્માઇલ ડાહ્યા કે જેઓને પગની ઘૂંટીઓ [જોઈન્ટ] એકદમ ખલાસ થઇ ગયા છે. અને તેમને તાત્કાલિક ધોરણે ઘૂંટી બદલવાની પ્રક્રિયા કરવા માટે એટલે કે ઓપરેશન કરવા માટેની ડોક્ટરોએ સલાહ આપેલી છે. મોઅઝઝીન સાહબ આર્થિક રીતે અતિશય નબળી પરિસ્થિતિમાં હોય તેમને એક ઘૂંટી બદલવાનો ખર્ચ આશરે ૧,૭૦,૦૦૦/- [એક લાખ સીત્તેર હજાર રૂપિયાની] જરૂરત છે. આમાં એક ઘૂંટી નું ઓપરેશન તથા દવા અને બીજો તમામ ખર્ચ આવી જશે. તો અમો આ થકી આપને મદદ મોકલવા અપીલ કરીએ છીએ. આ મદદની કોઈ પણ પ્રકારની રકમ સ્વીકાર્ય છે. આપની મદદ મોકલવા માટે આપ નીચે જણાવેલ વ્યક્તિઓનો સંપર્ક કરી મદદ મોકલાવી શકો છો.
૧. યુનુસ ગણપતિ : ૯૮૨૪૧૮૩૯૧૪.
૨. મુસ્તાક સુલેમાન દૌલા : ૯૯૯૮૨૬૯૫૩૯.

હો મેરા કામ ગરીબોકી હિમાયત કરના દર્દમંદોસે ઝઈફોં સે મહોબ્બત કરના….

Hafeez Habib Ismail Dahya, Moazzin of our village padarwali mosque, who has completely exhausted ankle [joint]. And they have been advised by the doctors to undergo immediate ankle replacement procedure i.e. surgery.  Moazzin Sahab is in a very poor financial situation and needs about 1,70,000/- [One Lakh Seventy Thousand Rupees] to replace one ankle. In that amount an ankle operation and medicine and all other expenses will come. So we hereby appeal to you to send help. Any amount of this help is acceptable. To send your help you can contact the below mentioned persons and send help.

  1. Yunus Ganapathy : 9824183914.

  2. Mustaq Sulaiman Daula : 9998269539.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*