આજે સામુહિક ન્યાજ યોજાઈ

ટંકારીઆ ગામે દારુલ ઉલુમ કોમ્યુનિટી હોલમાં સામુહિક ન્યાજ ભોજનનું આયોજન દારુલ ઉલુમ કમિટી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ગામ તથા પરગામના લોકોએ આ ન્યાજ નો લુત્ફ ઉઠાવ્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*