ધીમી ધારે વરસાદ વરસ્યો

ટંકારિયામાં આજે સવારથી જ વરસાદ ધીમીધારે રહેમનો પડી રહ્યો છે. મહદઅંશે વાતાવરણ ઠંડુ થઇ ગયું છે. આદુ મોંઘુ હોવાથી આદા વગરની ચાની ચુસ્કીઓ લેતા લેતા વરસાદની મજા પાદરમાં લોકો માની રહ્યા છે.

It has been raining slowly in Tankaria since this morning. The atmosphere has cooled to a large extent. As ginger is expensive, people in Padar are enjoying the rain by taking sips of tea without ginger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*