હજમાં સેવાકીય કાર્ય કરતા ડો. મોહસીન

હજ ૨૦૨૩ માં ગયેલા આપણા ગામના હાજી ડો. મોહસીન રખડાએ હજ દરમ્યાન બીમાર પડેલા હાજીઓની મફત ચિકિત્સા કરતા નીચે દર્શાવેલા ફોટો માં જોઈ શકાય છે. અલ્લાહ પાક તેમને તેનો બદલો બંને જહાંનોમાં આપે. આમીન..

 One of our village Haji Dr. Mohsin Rakhda  who went in Hajj 2023.  Can be seen in the photo below giving free treatment to pilgrims who fell ill during Hajj pilgrim. May Allah reward him in both worlds. Ameen..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*