સરપંચ ઝાકીર ઉમતાના ૧૪ મહિનાના સરપંચ તરીકેના કાર્યોના લેખાજોખા

સરપંચ નો ચાર્જ લીધા પછી થયેલા વિકાસના કામો

આવકનો સ્ત્રોત

મંજુર થયેલા કામો કરવાના બાકી હોય તેવા કામોની યાદી

કામોની રૂપરેખા

==================================================

===================================================

=============================================================

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*