વૃક્ષારોપણ નો કાર્યક્રમ યોજાયો

ટંકારીઆ ગામમાં કાર્યરત શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ દ્વારા આજે વૃક્ષારોપણ નો કાર્યક્રમ ટંકારીઆ પ્રવેશ દ્વાર ની બાજુની ની વોલ પર યોજવામાં આવ્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*