મુબારક હજ મુબારક

અલ્હમદુ લીલ્લાહ ………………… અલ્લાહના ફઝલો કરમથી ચાલુ વર્ષે અલ્લાહે ગામ ટંકારીઆ પર બહુ મોટી રહેમત નાઝીલ કરી અને આપણા ગામના આશરે ૨૪ હુજ્જજો (હજ કમિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા) આજે મગરીબની નમાજ બાદ હજ માટે રવાના થઇ ગયા છે. અલ્લાહ તઆલા તમામને સહી સલામત લઇ જાય અને હજના તમામ અરકાઆનો સારી રીતે અદા કરાવે અને તેમની તથા અત્યાર સુધી જેમને હજ પઢી હોય તેમની તથા ભવિષ્યમાં જેઓ હજ પઢશે તેમની હજ કબૂલ મકબુલ ફરમાવે.

લબબેક…………….. અલ્લાહુમ્મા………… લબબેક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*