ઈદ ઉલ ફિત્ર ની તૈયારીઓ

રમઝાન માસ ને પૂર્ણ થવાને ગણતરીના દિવસો રહી ગયા છે અને તમામ લોકો ઈદ ઉલ ફિત્ર ની તૈયારીઓમાં લાગી ગયા છે. તો નવયુવાનો ઈદ ની નમાજ અદા કરવા માટે ઈદગાહની સાફસફાઈ કરવાની પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ ગયા છે. આપણા ગામના નવયુવાનો તરાવીહ ની નમાજ બાદ ઈદગાહમાં ભેગા થઇ સાફસફાઈ / ધોવાની પ્રવૃત્તિ કરતા નજરે પડ્યા છે. અલ્લાહ આ નવયુવાનોની ખિદમત કબુલ કરી તેનો બદલો બંને જહાંનોમાં આપે.

1 Comment on “ઈદ ઉલ ફિત્ર ની તૈયારીઓ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*