આ ફોટો જોઈ ને તમારા મોમાં પાણી આવે તો હું સમજીશ કે તમારું મનડું હજુ પણ ગામડાનું જ છે

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*