ઈદ મુબારક

આજે ઈદ ઉલ ફિત્ર મનાવી રહેલા તમામ ભાઈ બહેનોને ઈદ મુબારક પાઠવીએ છીએ. અલ્લાહ તઆલા ઈદ ની તમામ ખુશિયાં અતા ફરમાવે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તમામ ભાઈ બહેનોના રોઝા, ખૈર ખૈરાત, ઝીકરો અસગાર, તમામ નેકિયાઁ કબુલ ફરમાવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*