સન્માન કરાયું

આપણા ટંકારીઆ ગામના ડોક્ટર મોહમદમોહસીન ઇસ્માઇલ રખડા નું કોરોના ની મહામારીમાં નિર્ભયતાથી કરેલી સેવાને બિરદાવવા માટે બારીવાલા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યું હતું.

Dr. Mohammad Mohsin Ismail Rakhda, a doctor from our Tankaria village, was honored by the Bariwala Sports Club for his fearless service in the Corona epidemic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*