ભાદરવાનો આકરો તાપ તેની ચરમસીમાએ

હાલમાં સંવત કેલેન્ડરનો ભાદરવો માસ ચાલી રહ્યો છે. કહેવાય છે કે ભાદરવો વરસાદથી ભરપૂર હોય છે સાથે સાથે આંત્ર – ચિત્રા નો તાપ પણ આકરો હોય છે. કહેવાય છે કે આ તાપ પડવાથી ખેડૂતોનો વાવણી કરેલો પાક જમીનમાં મજબૂતી પકડે છે. ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ આ તાપ એટલો અસહ્ય હોય છે કે બપોરે જયારે ખેડૂત તેમના બળદોને લઈને ઘરે પાછા ફરે છે ત્યારે બળદોના મોઢા માંથી પણ ફીણ નીકળી જાય છે. જે પરિસ્થિતિમાંથી હાલ પસાર થઇ રહ્યા છે. અસહ્ય તાપ ને લઈને લોકો મૂંઝવણ અનુભવી રહ્યા છે.

The scorching heat of Bhadarwa is at its peak and Bhadarwa Month of the Savvat calendar is currently underway. It is said that Bhadarvo is full of rain as well as the heat of the intestinal tract. It is said by farmers that due to this heat, the crops sown by the farmers get stronger in the soil. According to the farmers, the heat is so unbearable that when the farmer returns home with his oxen in the afternoon, foam comes out of the oxen’s mouth. Who are currently going through the situation. People are confused about the unbearable heat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*