Message from Village Panchayat Tankaria.

Tankaria ગામ માં જ્યાર થી કૉરૉના વાયરસ નૅ કારણે લૉક ડાઉન જાહેર કરવામાં આવ્યું ત્યાર થી Tankaria ગામ પંચાયત ઍકઘારી ગામ લૉકૉ ની સૅવા કરી રહી છે.ગામ માં પીવાનુ પાણી,લાઈટૉ રીપૅરીગ,લીકૅજૉ રીપૅરીગ, ડીડીટી પાવડર નૉ છંટકાવ,ફૉગીગ મશીન દ્વારા ઘુમાડૉ,આખા ગામમાં સૅનીટાઈઝર થી દવાઑનૉ છંટકાવ,વૅપારીઑનૅ જરુરી પ્રમાણપત્રો આપવા, ગામ બહાર ફસાયૅલા લૉકૉ નૅ ગામ માં પરત લાવવા, ગામ માં ફસાયૅલા લૉકૉ નૅ તૅમના ગામ માં પરત મૉકલવા,આખા ગામ ના ગરીબ વિસ્તારોમાં અનાજ નું વિતરણ, જરુરત મંદ લોકો માટે ભૉજન ની વ્યવસ્થા, ગામ માં જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓનૉ પુરવઠૉ સતત ચાલુ રહૅ તૅવી સચૉટ વ્યવસ્થા તથા અન્ય જરૂરી કામૉ કરવા/કરાવવા Tankaria પંચાયત દ્વારા રૅકૉરડ કરવામાં આવ્યો છે… પંચાયત ની કામગીરી થી ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ સંતુષ્ઠ છે અનૅ પંચાયત ની કામગીરી ની નૉઘ લૅવાઈ છે…અનૅ આ કામગીરી સતત ચાલુ રહૅશૅ…લિ, Tankaria in. સરપંચ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*