મારુ નગર સંપૂર્ણ લોકડાઉન

કોરોના વાઇરસ ની હાડમારી ને લઈને સરકાર દ્વારા સંપૂર્ણ લોકડાઉન નો આદેશ આપેલ હોય, સવારે છૂટ ના ૩ કલાક બાદ સંપૂર્ણ લોકડાઉન કરવામાં આવે છે. જેને પગલે ટંકારીઆ નગરની ગલીઓ તથા
બજાર સુમસામ ભાસતા નઝરે પડે છે.

કોરોના વાઇરસ સામે સાવધાની એજ ઈલાજ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*