ઉર્સએ હાશિમશાહ રહમતુલ્લાહ અલૈહ

આજે પીર હાશિમશાહ રહમતુલ્લાહ અલૈહ નો સંદલ શરીફ નો પ્રોગ્રામ ઈશાની નમાજ બાદ રાખવામાં આવ્યો હતો. ગામના અકીદતમંદોએ હાજરી આપી ફૈઝીયાબ થયા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*