જીવતો સાપ પકડ્યો

આજે આછોડીયાંના કમ્પાઉન્ડ માં ૭ ફૂટ લાંબો ખતરનાક સાપે દેખાદેતા આપણા ગામના જાંબાઝ ઈરફાન મુસા પાવડીયાએ તેને જીવતો પકડી લઇ ગામથી દૂર જીવતો છોડી દીધો હતો. વાતાવરણ હવે ઠંડુ થતા મોટા મોટા સાપો શિકાર કરવા માટે દર માંથી નીકળતા હોય છે. અને અમુક વખત શિકાર કરતા કરતા રીહાયશી ઇલાકાઓમાં પણ આવી જતા હોય છે. એવોજ એક ખતરનાક ફેણીયો સાપ પારખેત તરફ જતા રસ્તાપર આવેલા આછોડીયાંના બંગલાના કમ્પાઉન્ડમાં નજરે પડતા ઈરફાન મુસા પાવડીયાએ તેને ઝડપી લઇ ગામથી દૂર ખેતરોમાં જીવતો છોડી દીધો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*