ફરીથી ધોધમાર વરસાદ ચાલુ

હાલમાં ધોધમાર વરસાદ ફરીથી ચાલુ થઇ ગયો છે. અને સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અલ્લાહ રહેમ ફરમાવે. અને નુકશાની થી બચાવે એવી દુઆ કરવાની દરખાસ્ત. આજ પરિસ્થિતિ અગર ચાલુ રહેશે તો નુકશાનીની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. અલ્લાહ તેના હબીબ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વસલ્લમ ના સદકામાં આફિયાત ભરેલો વરસાદ નાઝીલ કરે. આમોન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*